හිඩැස- බලන වෙනුවට කියවන අයට

by Manthri.lk - Research Team posted about 7 years ago in හිඩැස් විශ්ලේෂණය

 

මෙම සතියෙහි සි0හල සහ දමිළ පුවත්පත් වාර්තකරණයෙහි ඇති වෙනස්කම් පිළිබඳ විශ්ලේෂනය
http://gallery.mailchimp.com/e5e1192127653987d107e6f98/files/_.3.pdf


 


comments powered by Disqus