Await rankings for MPs of the new parliament after the budget debates. Meanwhile, check out the Manthri blog for the latest updates from parliament.

ப்ளாக்

Preview_1

பெரும் சுமையை தாங்குதல்: அரசாங்கத்தின் பிரதம கொறடா

அரசாஙகததின அமைசசரகள பாராளுமனறததிறகு தரும; தகவலகளை உறுதி செயது அவரகளுடைய...

Preview_dasa111114

இன்றைய கார்டூன்! 11/11/2014

ஆஙகிலம, சிஙகளம, தமிழ ஆகிய பததிரிகைகளிலிருநது தெரிவுசெயயபபடட காரடூன…





...

Preview_11-10

இன்றைய கார்டூன்! 10/11/2014

ஆஙகிலம, சிஙகளம, தமிழ ஆகிய பததிரிகைகளிலிருநது தெரிவுசெயயபபடட காரடூன…


...

Preview_2014-600-1

இன்றைய கார்டூன்! 05/11/2014

ஆஙகிலம, சிஙகளம, தமிழ ஆகிய பததிரிகைகளிலிருநது தெரிவுசெயயபபடட காரடூன…





...

Preview_2014-600-1

இன்றைய கார்டூன்! 04/11/2014

ஆஙகிலம, சிஙகளம, தமிழ ஆகிய பததிரிகைகளிலிருநது தெரிவுசெயயபபடட காரடூன…






...

Preview_2014

இன்றைய கார்டூன்! 03/11/2014

ஆஙகிலம, சிஙகளம, தமிழ ஆகிய பததிரிகைகளிலிருநது தெரிவுசெயயபபடட காரடூன…





...

Preview_2014-600-1

இன்றைய கார்டூன்! 31/10/2014

ஆஙகிலம, சிஙகளம, தமிழ ஆகிய பததிரிகைகளிலிருநது தெரிவுசெயயபபடட காரடூன…





...

Preview_e2

பாராளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சி புதுமுகங்கள் அதிக சிறப்பாக செயலாற்றுகின்றனர்

தறபோது பாராளுமனறததில இருககினற 225 உறுபபினரகளில 87 பேர (39%) புதியவரகள...

Preview_2014-600-1

இன்றைய கார்டூன்! 30/10/2014

ஆஙகிலம, சிஙகளம, தமிழ ஆகிய பததிரிகைகளிலிருநது தெரிவுசெயயபபடட காரடூன…






...